Sweldo

Mga kinakailangan sa flight at attendant

Mga kinakailangan upang maging isang flight attendant Mga kinakailangan sa pag-aaral ng flight at sahod. May pagka-usyoso ka ba sa karerang mataas na paglipad na ito? Tingnan natin nang malapitan